Romence İtalyanca Almanca Türkçe Flemenkçe Norveççe İngilizce
Ana menü
menu Anasayfa
 
 
 
Ziyaretçiler
free counters

ECHOE ile doğanın ve kültürel mirasın korunmasında becerilerin geliştirilmesi
Kültürel miras alanları ziyaretlerinde rehberin klasik yaklaşımı genelde şudur: “tek yönlü bilgi akışı”. Dahası, kültürel miras eğitimi sadece tek bir öğrenme düzeyine odaklanır: bilgi. Bu ko ... read more.

Kültürel Miras Eğitimi-Açık Alan Eğitimi
ECHOE Hayatboyu Öğrenme Grundtvig programı tarafından da finanse edilen uluslararası bir öğrenme projesidir. Proje ortakları kültürel miras ve açık alan eğitimini harmanlayarak yetişkinler için daha etkili hale getirmenin yollarını a ... read more.

ECHOE ile doğanın ve kültürel mirasın korunmasında becerilerin geliştirilmesi
Kültürel miras alanları ziyaretlerinde rehberin klasik yaklaşımı genelde şudur: “tek yönlü bilgi akışı”. Dahası, kültürel miras eğitimi sadece tek bir öğrenme düzeyine odaklanır: bilgi. Bu konuda daha kapsamlı ve bütünleşmiş ve aynı zamanda diğer önemli öğrenme çıktılarını da içeren yaklaşım gitgide daha da önem kazanmaktadır. Öğrenme, eğitim ve beceri gelişimi gittikçe daha fazla sınıfların ve formal eğitimin dışına taşınmaktadır.
ECHOE Hayatboyu Öğrenme Grundtvig programı tarafından da finanse edilen uluslararası bir öğrenme projesidir. Proje ortakları kültürel miras ve açık alan eğitimini harmanlayarak yetişkinler için daha etkili hale getirmenin yollarını aramaktadır. Proje yetişkin eğitimcileri ve kültürel miras rehberlerinin doğal miras alanlarını yaygın eğitim için kullanabilmeleri için materyal ve yöntemler sunmaktadır. Kültürel miras ve açık alan eğitiminde beceri odaklı yaklaşım bireylerin eğitime ile ilgili olumlu bakış açısı geliştirmelerini ve günlük hayatlarında da kullanabilecekleri sosyal ve kişisel beceriler elde etmelerini sağlamaktadır. Bu, Hayatboyu öğrenmenin hedeflerine hizmet etmektedir.

Doğanın ve kültürel mirasın korunmasında ECHOE yaklaşımı
Şimdilerde, kültürel mirasın korunması politikaları ve uygulamaları, her biri farklı uzman ve paydaş grupları içeren basamaklardan oluşmaktadır. Bu gruplar arasında etkileşim oldukça azdır. Koruma aktivitelerinin çoğu birbiriyle bütünleşik ve yerel toplumla ve diğer sosyal gruplarla bağlantılı değildir.
Ancak kültürel mirasın ve doğanın korunmasında, ECHOE yaklaşımı daha katılımcı ve saygılı aktivitelerle insanların yer alabilecekleri yeni formların geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Bu yaklaşım, katılımcı öğrenme sürecini kapsamakta, kültürel miras ve doğanın korunmasına becerilerin geliştirilmesi yoluyla katkıda bulunmakta ve korumanın sosyal boyutuna odaklanan önemli öğrenme çıktıları sağlamaktadır.

ECHOE, korumayı bir yere ait olma duygusunu ve hem maddi hem de manevi doğal ve kültürel mirasın korunmasının önemini bütünüyle benimsemiş olmanın getirdiği bilinçli kolektif aktiviteler olarak görmektedir. Bu, kültür çalışanlarının, yetişkin eğitimcilerinin, kültürel mirası koruma uzmanlarının, politikacıların ve tüm toplumun ortak mirası bugünlerde de yaşatmak için dahil olduğu ve sorumluluk aldığı sosyal bir süreç olarak görülmektedir.

Çalışma gruplarının, koruma ile bütünleştirilmesi ve yetişkin eğitimi ile birleştirilmesi oldukça güçlü bir eğitim potansiyeline sahiptir. Koruma sadece müstakil bir bilim ya da teknolojik çaba olarak değil sosyal bir faaliyet, sosyal bir süreç ve birçok bireyin ve grubun ortak çalışması olarak değerlendirilmedir. Koruma süreci, kültürel mirasın değerini tanımayı, onunla ilgili daha iyi bir eğitimi, ona hizmet eden bireylerin ve sosyal toplulukların çabalarını ve bu sürecin öneminin farkında olmayı içeren bir süreç olarak görülmelidir.

Amalfi Kıyısında C.L.A.P. Projesi
Italya’daki Amalfi kıyısında, Società Geografica Italiana, Avrupa “Life” programı tarafından desteklenen “Kültürel Alan Edinimi Projesi” (‘Cultural Landscape Adoption Project’ (C.L.A.P.))’ni gerçekleştirmiştir. Proje, Amalfi kıyısının teraslı alanların ve doğal değerlerinin korunmasını hedeflemektedir. UNSECO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan bu teraslı alanlar bölgenin özelliğini temsil etmekte ve “kültürel alan” olarak adlandırılmaktadır. Teraslar aynı zamanda toprak kaymalarını önlemeleri ve uzun süre nemi hapsederek toprağı uzun kuraklık zamanlarında dahi nemli tutmaları açısından oldukça büyük öneme sahiptir. Ancak ne yazık ki tarımsal uygulamalar krizinden sonra terk edilmiş ve yıkılmak üzeredirler.
C.L.A.P. kültürel mirası korumaya ECHOE tip yaklaşım olarak görülebilir. Proje üç ana bölümden oluşmaktadır: bilgi, bilinçlendirme ve dâhil etme faaliyetleri, eğitim faaliyetleri ve teknik-örgütsel faaliyetler. Eğitim faaliyetleri, çiftçiler için yetiştiriciliğin eko-sürdürülebilirliğini yaygınlaştırmak, Amalfi kıyısının tipik tarımsal yapısını korumak ve restore etmek ve terasların bio-çeşitliliğini korumaya katkı sağlamak için tarımsal bilginin artırılması için düzenlenmiştir. Turistler için eğitim faaliyetleri ise, Amalfi kıyısının bio-çeşitliliği ve alanın kültürel değeri hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak ve alanı korumak için doğru davranışları geliştirmelerine katkıda bulunmaktır. Öngörülen proje sonuçları şöyledir: çevresel ve alan restorasyonu, çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve faaliyetlere dahil edilmesi, yetişkinlerin bilinçlendirilmesi ve eğitimlere katılması, yerel toplulukların ve sosyal dokunun sürece dahil edilmesi ve teraslı alanların edinimi.


ECHOE tip kültürel miras ve açık alan eğitiminin öğrenme çıktılarının kültürel mirasın korunması ile arasındaki ilişki nedir?
Kültürel mirası koruma sürecine bütünleşik ve katılımcı öğrenmenin dahil edilmesi; mirasın değerlendirilmesine, çevre ya da sürdürülebilirlik becerilerine, katılım ve vatandaşlık becerilerine, pratik ve teknik becerilere, sosyal becerilere vb. katkı sağlayabilir.
Beceriler üç bütünleşik içerikten oluşmaktadır: bilgi, davranış ve değer. Böyle bir yeti, bilgi, ve davranış sentezini belirli durumlarda uygun şekilde kullanabilme beceri olarak değerlendirilir. Yani sadece konular hakkındaki bilgimiz değil aynı zamanda bu bilgiyle ne yapabileceğimiz ve onunla bir şey gerekçeleştirmek isteyip istemediğimiz de önemlidir.
Kültürel mirasın korunması çerçevesinde, ECHOE-tip kültürel miras ve açık alan eğitimi ile geliştirilebilecek becerilerin içeriklerini şöyle tanımlayabiliriz.

  1. Bilgi.
    İlk öğrenme çıktısı kültürel ve doğal miras hakkında bilgi edinme ve bunların korunmasında önemi olan temel kavramların (bilim, tarih, kötüleşeme, maddi mirası değerlendirme ve manevi mirası koruma) farkına varmadır. ECHOE gibi eğitim yaklaşımları diğer önemli becerilerin kazanımının yolunu açmaktadır:
  2. davranışlar ve korumaya üzerindeki etkileri konusunda bilgi,
  3. problem ve olası çözümlere ilişkin günümüz koruma yöntemleri ile ilgili bilgi
  4. maddi/manevi kültürel miras değerleri ve onarlın kişisel kültürel gelişim ve sosyal büyümedeki rolleri
  5. kültürel mirasın korunmasından elde edinilen sosyal faydalar ve fırsatları anlama
  6. koruma için gerekli olan sosyal ve yönetimsel yapıları anlama
  7. koruma için gerekli bilimsel ve teknik bilgiye sahip olma
  8. yerel toplumdaki katılımcı yapıyı bilme

b) Tutum
Kültürel mirasın yanlış kullanımının olumsuz etkilerinin ve nasıl bunların önüne geçebileceğimizin bilincinde olunduğundan yetişkinler kültürel mirasa karşı olan tutumlarını değiştirmek/adapte etmek/geliştirmek zorundadır. Böylece, ECHOE yaklaşımı davranış konusunda önemli öğrenme çıktıları elde etmiştir:
- kültürel ve doğal mirasa değer verilmesi,
- aidiyet duygusunun gelişmesi,
- daha kuvvetli bir aidiyet duygusunun hissedilmesi
- bireyin çevre ve kültürel miras ve kendi var oluşunun bilincine varması,
- kültürel mirasa hak ettiği değerin verilmesi,
- ortak kültürel mirasa sahip bir topluluğa ait olma hissi,
- birini yaşadığı yerdeki kültürel mirasa sahip çıkma,
- takım ruhu,
- doğaya ve / ve ya çevreye ve her kullanılmakta olan açık alanlara saygı,
- korumanın değerini bilme,
- sosyal katılıma açıklık,
- korumanın önemini diğerlerine aşılama.
c) Davranışlar.
Konu hakkında bilgi sahibi olma tutumların değişmesini sağlamıştır. Yetişkinler şu anki bilgileriyle daha fazla aktif rol oynamaktadır.
- kültürel mirasın korunmasında gönüllü olarak görev alma ve bunun için kaynak sağlama,
- kültürel mirasın korunması için iletişime geçme, iş birliği yapma ve ağ kurma,
- kültürel ve doğal ürünlerle ilgili acil durumları bildirme (örneğin ihmal edildiklerinde) ve / ve ya diğer şahısların zarar vermesi durumunda,
- kültürel mirasın çevre ile dost kullanımını sağlama,
- kültürel, miras ve doğal konularda rol alma,
- mirasın kültürel ve sosyal yönünü tanıma,
- kültürel mirasın korunmasında iyi davranışların tanınması ve örnek alınması.
ECHOE’ye göre, öğrenme süreci kültürel mirasın korunmasının toplumun ihtiyacı olduğunun vurgulamakta ve dolayısıyla toplumdaki herkes tarafından görev olarak algılanmasını sağlamaktadır. Eğer bu gerçekleşirse, mirasın korunmasındaki temel sorunların üstesinden ECHOE tip eğitim programları sayesinde gelinebilir.

Herhangi bir ECHOE tip miras ve açık alan eğitimi “özel beceri gelişimi”, alanın görevi ve eğitim programının hedeflerinden başlamalıdır. “Bu alan beceri gelişim konusunda bize ne sunmaktadır?”, “Bizler ne başarmak istiyoruz?”, “Bunu nasıl yapabiliriz?”. Beceriler sosyal bütünleşme, sürdürülebilirlik, vatandaşlık, sağlık sorunları gibi konulara odaklanabilir. ECHOE materyali yetişkin eğitiminde iyi bir örnek teşkil etmektedir.